Schoolondersteuningsprofiel OBS De Lingewaard

 
 

De Lingewaard

Wij zijn een openbare school in Arkel en willen zo mogelijk aan alle kinderen uit het dorp onderwijs bieden van hoogstaande kwaliteit. Wij willen daarbij een veilige school zijn waar tevens veel waarde wordt gehecht aan een goed partnerschap met de ouders.

Wij werken handelingsgericht en zijn in staat extra ondersteuning te bieden aan de kinderen. Wij houden zo veel als mogelijk rekening met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd als instructie. Wij analyseren regelmatig de resultaten van onze leerlingen. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook om het welbevinden van de leerling. Op basis van de uitkomsten van de analyses geven wij vorm aan ons onderwijs zodat dit aansluit bij de behoeftes van de kinderen. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem.

 

Zorgstructuur

Wanneer een leerkracht handelingsverlegen is, wordt er een hulpvraag (op papier) bij de intern begeleider ingediend. Hiervoor gebruikt men een formulier met daarop een korte probleemomschrijving en de concrete hulpvraag. De intern begeleider plant een afspraak met de leerkracht. Vanuit dat overleg wordt indien nodig, (altijd gerelateerd aan de hulpvraag) een specialist ingeschakeld. Daarbij worden verdere acties gepland. Wij vinden het belangrijk om daarbij de ouders vanaf het begin van de ondersteuning te betrekken bij het proces.

Op onze school hebben wij 3 x per jaar een groepsbespreking en 2x per jaar een leerlingbespreking.

Daarnaast vindt structureel overleg plaats met een begeleider van het samenwerkingsverband.

Op deze manier voorkomen we dat er kinderen tussen wal en schip vallen.

 

Extra zorg

Voor de extra zorg/ondersteuning heeft onze school  een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dat is een wettelijk voorschrift bij invoering van passend onderwijs. Dit profiel biedt informatie over de kwaliteit van de ondersteuning aan de leerlingen. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen, vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor elk kind een plek om het onderwijs en de ondersteuning te krijgen die het nodig heeft.

De leerlingen en de ondersteuning worden verdeeld over vier categorieën.

  1. Leerlingen met een onderwijsvraag, ze worden binnen de basisondersteuning begeleid.
  2. Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra aandacht, ze zijn besproken in het ondersteuningsteam zo mogelijk extern gediagnosticeerd. Ze worden binnen de basisondersteuning plus begeleid.
  3. Leerlingen met een speciale onderwijsvraag en eventueel zorgvraag, ze hebben meer gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt dan in een OPP uitgewerkt. Ze worden binnen de extra ondersteuning intern en mogelijk extern extra begeleid.
  4. Leerlingen met een zeer speciale onderwijs en eventueel zorgvraag, ze hebben intensief gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt ook uitgewerkt in een OPP. Ze worden binnen de extra ondersteuning plus intern en mogelijk extern extra begeleid.

 

Extra personeel

Om de ondersteuning in de praktijk te kunnen uitvoeren is er mogelijk extra inzet van personeel in de vorm van onderwijsassistentes.

Daarnaast is er contact met ambulant begeleiders (externe begeleiders) voor de specifiekere zorgkinderen. De ondersteuning vindt zo veel als mogelijk plaats in de groep zelf.

 

Extra zorgmogelijkheden en specialisten op De Lingewaard

Twee specialisten passend en inclusief onderwijs Ondersteunen het proces van het zodanig inrichten van ons onderwijs dat we tegemoetkomen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van de leerlingen.

 

Gedragsspecialist Gedragsproblemen pakken we preventief aan.  Gedragsspecialist observeert in de groep en ondersteunt de leerkrachten bij het opstellen van een gedragsplan, beloningssysteem etc..

Inzet van Taakspel.

Rekenspecialist Voert rekengesprekken met de leerlingen om zo te analyseren hoe de kinderen rekenen, op welk niveau ze zitten en wat hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes  zijn.

Ondersteunt het team bij de uitvoering van het rekenonderwijs.

Interne begeleiders

 

Gespecialiseerd in zowel de onder- als de bovenbouw. Gesprekspartners voor/tussen/met ouders, leerlingen en externen. Kennis van de te bewandelen wegen bij complexe zorgvragen.
Meer- en hoogbegaafdheid Er is een passend aanbod voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of meer- en hoogbegaafdheid.

Inzet van het Digitaal Protocol Hoogbegaafdheid (DHH)

Boven-schoolse plusklas vanaf groep 7

Wetenschapsknooppunt

Dyslexie Er is een passend aanbod voor de leerlingen met dyslexie conform het Masterplan Dyslexie.

Behandelmogelijkheden op school.

Sociaal emotionele ontwikkeling Gebruik  van de programma’s Bosos en Zien!

Resultaten worden teambreed besproken om zo de voortgang van gedrag, onderwijsbehoeften en de sociale ontwikkeling van kinderen goed in kaart te hebben en acties te ondernemen indien nodig. Hierbij wordt de gedragsspecialist van onze school betrokken.

 

Organisatie en samenwerking

  • Met ketenpartners zoals het Sociaal Team Giessenlanden.
  • Praktijken voor begeleiding van kinderen met dyslexie, logopedisten, (para)medici.
  • Ook is er veelvuldig contact met de ambulant begeleiders van de Onderwijsarrangementen vanuit het SMV.

Kijk ook eens op de website van het samenwerkingsverband:

www.driegang.nl (algemene website van het samenwerkingsverband Driegang).

www.ec-rotonde.nl (dit is de kamer waartoe onze school behoort).

17-03-17.