Inschrijven leerlingen

 

Regeling inschrijving en aanname nieuwe leerlingen Basisschoolafdeling Brede School Lingewaard 

Hieronder vindt u de beschrijving van de procedure van inschrijving van uw kind op onze school. We maken daarbij een onderscheid tussen 4 groepen kinderen:

1) de kinderen die nu nog geen basisschool bezoeken;
2) de kinderen die al een basisschool bezoeken en (gaan) verhuizen;
3) de kinderen die al een basisschool bezoeken zonder dat zij gaan verhuizen;
4) de kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte.

1) Inschrijving van kinderen die nu nog geen basisschool bezoeken

Bezoekt uw kind nu nog geen basisschool en wilt u dat zij of hij dat binnenkort gaat doen, dan vragen we u:

- Telefonisch (telefoonnummer)of per e-mail een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek, bij voorkeur met beide ouders.
In dat gesprek krijgt u van ons uitleg over de gang van zaken bij ons op school en geven we u een rondleiding.
Wanneer u na ons gesprek uw kind graag bij onze basisschool wilt aanmelden krijgt u van ons de nodige papieren en documentatie uitgereikt.

- Wij vragen u de inschrijfformulieren die u op de site vindt thuis in te vullen en bij ons op school af te leveren of naar ons adres te versturen. Belangrijk is ook dat u ons toestemming geeft om informatie te mogen inwinnen over uw kind bij andere instanties zoals de Kinderopvang en/ of de Peuterspeelzaal.

- Als wij de inschrijfformulieren volledig ingevuld en door u ondertekend hebben ontvangen, sturen we u binnen één werkweek een ontvangstbevestiging. Uiterlijk zes weken voor de eerste schooldag van uw kind ontvang u van ons een verzoek contact op te nemen met de toekomstige leerkracht van uw kind voor een kennismakingsgesprek en het afspreken van een aantal ‘wenmomenten’.

- Als de door u gegeven informatie ons aanleiding geeft tot vragen over de passende plaatsingsmogelijkheid van uw kind binnen onze school nemen we ruim op tijd contact met u op voor een nader overleg waarin we u die vragen dan stellen. Ook kunnen we dan gezamenlijk besluiten tot een eventueel onderzoek.

- Bij een peuterplaatsing na de verjaardag van uw kind in de zomer geldt nog het volgende. Uw kind is vanaf vijf jaar leerplichtig. Als de kleutergroep waarin uw kind geplaatst gaat worden vier weken voor het einde van het schooljaar dertig of meer kinderen telt¸ laten wij uw kind pas in het volgende schooljaar instromen. 

2) Inschrijving van kinderen die al een basisschool bezoeken en (gaan) verhuizen

- Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden houden wij eerst een kennismakingsgesprek met u bij ons op school, bij voorkeur met beide ouders. Wij zullen telefonisch informatie inwinnen bij de school die uw kind(eren) nu bezoeken en vragen u daarvoor toestemming. In dat gesprek krijgt u van ons uitleg over de gang van zaken bij ons op school en geven we u een rondleiding.

- Wanneer u na ons gesprek uw kind graag bij onze basisschool wilt aanmelden krijgt u van ons de nodige papieren en documentatie uitgereikt.

- Als wij de inschrijfformulieren volledig ingevuld en door u ondertekend hebben ontvangen, sturen we u binnen één werkweek een ontvangstbevestiging. Na uiterlijk zes weken ontvangt u van ons dan het formele bericht van inschrijving. Ook vragen we u contact op te nemen met de toekomstige leerkracht van uw kind voor een kennismakingsgesprek.

- Geeft uw informatie ons aanleiding tot vragen over de passende plaatsingsmogelijkheid van uw kind binnen onze school nemen we ruim op tijd contact met u op voor een nader overleg waarin we u die vragen dan stellen. Ook kunnen we dan gezamenlijk besluiten tot verder onderzoek.

- Vervolgens kunnen we afspraken met u over de plaatsing van uw kind maken. Bij kinderen die vanaf een andere school naar De Lingewaard komen vragen wij altijd om een onderwijskundig rapport of een digitaal overdrachtsdossier (DOD) van de school die uw kind op dat moment nog bezoekt.

3) Inschrijving van kinderen die al een basisschool bezoeken zonder dat zij gaan verhuizen

Het komt voor dat u uw kind(eren) in de nabije toekomst bij ons naar school wilt laten gaan vanwege onvrede van u als ouders met de huidige school. Meerdere redenen kunnen daarvoor aanleiding vormen.

- Wij verwachten van u dat u daarover in ieder geval overleg heeft gehad met de directie van de huidige school van uw kind. Wij kunnen onder voorwaarden overgaan tot plaatsing van uw kind(eren) op onze school. We denken daarbij onder anderen aan bijzondere omstandigheden of gewichtige redenen.

- De Lingewaard kan in overleg met de directie van de huidige school van uw kind(eren)overgaan tot plaatsing nadat zij kennis heeft genomen van een positief en instemmend advies van de directie van de huidige school en zo objectief en volledig mogelijke informatie van u als ouders omtrent uw beweegredenen.

Na het informatieve gesprek en inzicht in de bovengenoemde zaken verloopt de procedure dan verder zoals omschreven bij ‘wegens verhuizing’.

4) Inschrijving van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte

U zoekt als ouders contact met de basisschoolafdeling vanwege de specifiek onderwijsbehoefte van uw kind dat nu op een andere basisschool zit. Na een kennismakingsgesprek kunnen wij overgaan tot plaatsing van uw kind wanneer:

• de plaatsing van uw kind de belastbaarheid van de groep/leerkracht niet te boven gaat;
• het aantal kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte in balans blijft met het aantal overige leerlingen zodat het regulier karakter van onze school behouden blijft;
• het specifieke onderwijs dat onze school biedt een aantoonbare meerwaarde heeft voor uw kind.
Na het informatieve gesprek beraadt onze directie zich of aan deze voorwaarden is voldaan. Wij vertellen u in dit gesprek wanneer u daarover bericht ontvangt. Bij een positief oordeel kan de procedure verder verlopen zoals onder ‘bij verhuizing’.

Als u naar het tabblad formulieren gaat, treft u de documenten aan die nodig zijn voor de inschrijving.