Terug naar Zorgstructuur

Zorg en Begeleiding

 

De leerlingenzorg op onze school wordt voor een belangrijk deel bepaald door het zorgbeleid van De Driegang 28-16, waarbij onze school aangesloten is bij de kamer ExpertiseCentrum de Rotonde.

In het zorgplan 2012-2016 wordt gefocusd, mede ingegeven door de richting van het ministerie van onderwijs, op “passend en inclusief” onderwijs. In ons samenwerkingsverband wordt er naar gestreefd alle leerlingen binnen het regulier onderwijs thuisnabij op te vangen, mits hiervoor voldoende mogelijkheden bestaan.

Door de Wet op Passend Onderwijs (zorgplicht 1-8-2014) is de Lingewaard verplicht leerlingen aan te nemen en te begeleiden, met welke specifieke onderwijsbehoefte dan ook.
U kunt denken aan :
- Leerlingen met leer- en gedragsproblemen;
- Leerlingen met een leerlinggebonden budget
- Leerlingen met een moeilijke thuissituatie;
- Leerlingen met een hoge intelligentie.

Ons onderwijs is hier op afgestemd. Met andere woorden: we geven onderwijs op maat binnen een inclusieve setting.

Door te werken met dag- en weektaken, kieskasten, instructietafels, individuele leerlijnen (Ontwikkelperspectieven), leercontracten, Taakspel en kringen, maken wij tijd vrij voor de extra begeleiding.
Daarbij dient de leerkracht over een goed klassenmanagement te beschikken.

De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van het onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elk andere ontwikkeling. Daarnaast krijgen ook de expressieve vakken voldoende aandacht. In de groepen 1 t/m 8 worden de vorderingen op het gebied van taal, lezen en rekenen enkele malen per jaar getoetst met landelijk genormeerde toetsen, ontwikkeld door het CITO.
We vergelijken de ontwikkeling van uw kind met het landelijk gemiddelde. De resultaten van de toetsen worden door het onderwijsteam besproken. Soms vormen het gedrag, de prestaties in de klas of de uitslagen van toetsen aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan.

In de leerlingbespreking bespreekt het onderwijsteam hoe we de leerling zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden. Tevens is er de mogelijkheid om leerlingen te bespreken tijdens het Zorg Team Overleg (ZTO). Afhankelijk van de hulpvraag wordt de juist specialisten bij het overleg betrokken. In ons onderwijsteam werken een aantal specialisten o.g.v. taal-lezen, gedrag, rekenen en inclusief onderwijs.

Externe specialisten (b.v. de CED = Centrum voor Educatieve Dienstverlening, de GGD, Bureau Jeugdzorg, enz.) kunnen ook op ons verzoek (afhankelijk van de hulpvraag) aansluiten bij het ZTO.