Terug naar Ouderraad

De Ouderraad

 
 

Beschrijving van de functies en activiteiten in de Ouderraad
De Ouderraad bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter/ secretaris/ penningmeester) en een aantal commissies.
Een commissie zorgt ervoor dat een activiteit goed wordt georganiseerd. In iedere commissie zitten minimaal 2 leden en één leerkracht.
De ouderraad vergadert maandelijks. Bij speciale gelegenheden (zoals sinterklaas, kerst, carnaval en de musical) komen de commissies vaker bij elkaar.

Voorzitter:
De voorzitter leidt de vergaderingen en ziet er op toe dat het reglement wordt nageleefd. Hij/zij is het aanspreekpunt voor de leden en de leerkrachten. Hij/zij is van alles in grote lijnen op de hoogte.

Secretaris: 
De secretaris verzorgt alle correspondentie, maakt de agenda en notuleert tijdens de vergadering. Hij/zij houdt de draaiboeken voor de activiteiten bij. Hij/zij maakt aan het eind van het schooljaar een jaarverslag van alle activiteiten die de ouderraad heeft ondernomen.

Penningmeester: 
De penningmeester beheert de gelden, verkregen uit de ouderbijdrage. Hij/zij maakt aan  het eind van het schooljaar een financieel verslag en stelt een begroting op voor het komende schooljaar. Hij/zij verzorgt de betalingen en de inning van de ouderbijdrage.

Activiteiten

Schoolreizen

Voor de schoolreizen worden de bussen geboekt en de activiteiten gereserveerd. Er wordt ondersteuning gegeven waar nodig.

Sinterklaas

Er worden contacten gelegd met Sinterklaas in Spanje over de aankomst op school. In overleg met de leerkrachten wordt invulling gegeven aan de sinterklaasviering. Er wordt geholpen met het versieren van de school, het inpakken van de cadeaus voor de kinderen en het strooigoed wordt ingekocht. Op de dag van de sinterklaasviering wordt alles in goede banen geleid.

Kerst

De school wordt versierd. Het kerstdiner wordt georganiseerd. Tijdens en na het kerstdiner worden de leerkrachten geholpen.

Alaaffeest

De hele school viert de laatste vrijdag voor het carnavalsweekend carnaval. De OR verzorgt  een hapje en een drankje.  In overleg met de leerkrachten worden de prinsen en de hofdames gekozen. Ook wordt er voor wat lekkers voor de kinderen gezorgd.

Pasen

Pasen wordt op school gevierd op witte donderdag(ochtend). De kinderen beginnen de dag met een paasontbijt. De Ouderraad zorgt voor de inkopen. Tevens wordt er een invulling gegeven aan de rest van de ochtend (bijv.  het organiseren van een vossenjacht, een poppenkast of een knutselochtend).

Schoolfotograaf

Als de schoolfotograaf  komt (1x per jaar), is een aantal leden van de Ouderraad aanwezig  op school om mee te helpen. Dit houdt o.a. in dat ze de klassen achter elkaar ophalen voor de klassenfoto, de oudere broers en zussen waarschuwen als ze hun jongere broer of zus kunnen halen voor de foto en ten slotte de klassen halen om individueel op te foto te gaan. Ze helpen mee met opstellen, goed zitten, schone gezichten, enz. Alles om  alle kinderen zo mooi mogelijk op de foto te hebben.

Afscheid groep 8

Samen met de leerkrachten en de muziek juf wordt er een mooi plan bedacht voor het afscheid van groep 8. De OR heeft hierin een ondersteunende functie, door bv mee te helpen met versieren en het verzorgen van de catering. We helpen mee aan een onvergetelijke avond voor groep 8.

  

Eindejaarsfeest

Deze commissie gaat o.a. over de pannenkoekenochtend en de vossenjacht. Ook wordt er i.o. met de leerkrachten gekeken naar een verdere invulling van deze laatste schooldagen en wordt er zo nodig ondersteuning gegeven.

De Groepskrant

Elke groep maakt, 5 keer per jaar, voor elke schoolvakantie zijn eigen groepskrant. De groepen krijgen daarbij hulp van de groepskrant commissie of een hulpmoeder. De groepskrant commissie zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid en de krant wordt gekopieerd

Foto’s

Van alle activiteiten worden, voor zover mogelijk foto’s gemaakt.  De OR zorgt er voor dat deze foto’s op de website komen.

Mocht u na het lezen van deze informatie interesse of vragen hebben, dan kunt u contact met één van ons opnemen. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier die u via de website van school kunt bereiken. Het formulier staat onder het kopje Ouderraad en dan Contact OR. Wij zien uw reacties graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,

De Ouderraad